Zorgverlof

Kortdurend zorgverlof
Een werknemer mag zorgverlof opnemen om een zieke in zijn/ haar naaste omgeving te verzorgen. De voorwaarde hierbij is dat de zieke verzorging nodig heeft. En dat gezien de concrete omstandigheden van het geval de werknemer de enige is, die de zieke zorg kan geven (dus kortdurend zorgverlof kan niet opgenomen worden als de zieke in het ziekenhuis verblijft, daar wordt immers al zorg verleend).

Het verlof dient zo snel mogelijk bij de werkgever te worden gemeld. De werkgever kan een werknemer achteraf vragen om bewijs dat het verlof nodig was. Kortdurend verlof gaat in op het moment dat daarvan melding wordt gemaakt bij de werkgever. De werkgever mag kortdurend alleen weigeren als het bedrijf daardoor in ernstige problemen komt.

Zodra het verlof is ingegaan, kan de werkgever het verlof niet op een later moment stoppen!

De werknemer heeft recht op kortdurend zorgverlof van maximaal 2 keer het aantal in de arbeidsovereenkomst afgesproken te werken uren per week (dus als iemand 40 uren werkt, heeft hij/ zij recht op 80 uren zorgverlof). Dit geldt voor een periode van 12 maanden. De werknemer mag meer dan 1 keer per 12 maanden kortdurend zorgverlof opnemen, alleen mag het aantal maximum uren niet overschreden worden.

Tijdens het kortdurend verlof betaalt de werkgever ten minste 70% van het salaris door aan de werknemer. Als dat minder is dan het minimumloon, ontvangt de werknemer het minimumloon.

Langdurend zorgverlof
Een werknemer heeft recht op langdurende zorgverlof als hij/ zij iemand in zijn/ haar naaste omgeving wilt verzorgen, die levensbedreigend ziek is of als iemand langere tijd ziek of hulpbehoevend is. Voorwaarde is dat de verzorging noodzakelijk is en dat de werknemer de enige is, die deze zorg kan geven.

Langdurend zorgverlof dient een werknemer schriftelijk aan te vragen bij de werkgever. Dat moet minstens 2 weken voordat werknemer het verlof wilt opnemen aangevraagd worden. De werkgever mag de werknemer om informatie vragen om te beoordelen of hij/ zij recht heeft op verlof. Dit kan bijvoorbeeld een afsprakenbriefje met de arts zijn.

Per 12 maanden heeft werknemer recht op maximaal 6 keer het aantal uren dat hij/ zij per week werkt. Als een werknemer 32 uur per week werkt, dan kan hij/ zij dus in 12 maanden 192 uur langdurend zorgverlof opnemen. De werkgever hoeft het salaris van de werknemer niet door te betalen over de uren dat hij/ zij langdurig verlof heeft. 


Samengevat
De werkgever mag dus kortdurend en langdurend zorgverlof alleen weigeren als het bedrijf daardoor in ernstige problemen komt. Om die reden kan de werkgever de kortdurend verlof nog tegenhouden, nadat de werknemer het bij werkgever heeft gemeld.

Als de werknemer door de omstandigheden het verlof niet vooraf kan melden, dan moet hij/ zij dit zo snel mogelijk alsnog doen. Komt het bedrijf daardoor in ernstige problemen? Dan kan de werkgever na de melding de verlofopname nog stoppen of niet in laten gaan. Gebeurt dit niet? Dan kan de werkgever het verlof op een later moment niet meer stoppen.

Ook als langdurend zorgverlof is begonnen, mag de werkgever dit niet meer stoppen.

Tijdens het kortdurend/ langdurend zorgverlof gaat de opbouw van de wettelijke vakantiedagen ook gewoon door. Het verlof mag niet afgetrokken worden van de vakantiedagen!

Aanvullende informatie
Voor vragen over de wijzigingen en veranderingen kunt u contact opnemen met ons.

Disclaimer
Alle informatie, diensten of producten die U aantreft in deze nieuwsbrief kunnen ondanks de bijzondere aandacht onjuistheden bevatten. Etnolife Services B.V. en R&D Accountants en Belastingadviseurs B.V. doet hun best alle informatie, diensten en producten zo goed mogelijk aan te bieden. Etnolife Services B.V. en R&D Accountants en Belastingadviseurs B.V. nemen op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid voor consequenties voortkomend uit het gebruik van deze nieuwsbrief. Etnolife Services B.V. en R&D Accountants en Belastingadviseurs B.V. zullen geen aansprakelijkheid accepteren voor gevonden content op haar website of deze nieuwsbrief en kunnen derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schade, die een gebruiker mogelijk ondervindt als gevolg van het bezoeken van de website of van het lezen van deze nieuwsbrief. De gebruiker gaat door op eigen risico.